Estatuts vigents de l'Associació de Correu Electrònic RedBBS

TITOL I - GENERAL

Article 1.- L'Associació s'anomenarà Associació de Correu Electrònic RedBBS (llegit red-be-be-essa).

Article 2.- L'Associació tindrà Catalunya com a àmbit territorial, independentment del lloc d'origen o de residència dels seus associats.

Article 3.- L'idioma oficial de l'Associació serà el català. També podrà fer-se servir en igualtat de condicions qualsevol idioma de l'estat espanyol, i la llengua anglesa.

Article 4.- L'Associació tindrà la seva seu al Centre Cívic Blai, carrer de Blai número 34 de Barcelona, independentment dels llocs a on es celebrin les seves reunions i/o activitats.

TITOL II - OBJECTIUS

Article 5.- L'Associació és una entitat independent de qualsevol institució pública o privada, amb una finalitat tècnica i pedagògica, lliure de qualsevol ànim d'enriquiment.

Article 6.- Els objectius de l'Associació són:

TITOL III - ELS SOCIS

Article 7.- L'Associació està composada per persones físiques o judíriques majors d'edat.

Article 8.- Són drets dels socis:

Article 9.- Seran deures dels socis:

Article 10.- Els socis de l'Associació seran:

Article 11.- L'admissió com a membre de l'Associació serà formalitzada per la Junta. L'admissió es farà efectiva des del moment en què el membre faci efectiva la seva quota al Tresorer.

Article 12.- Qualsevol soci de l'Associació podrà demanar la baixa quan ho desitgi, mitjançant un escrit adreçat al Secretari. La baixa es farà efectiva en el moment de la seva recepció per part del Secretari. En cap cas podrà ésser considerada la devolució de quotes.

Article 13.- L'expulsió de qualsevol soci haurà de fer-se mitjançant el vot favorable de dos terços de l'Assemblea General. Cap membre podrà ésser expulsat sense haver estat informat per escrit de les raons per les que vol ésser expulsat, que haurà d'ésser comunicada com a mínim quinze dies abans de l'Assemblea, i haurà de tenir la possibilitat d'aportar tot allò que cregui necessari a l'Assemblea.

TITOL IV - L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 14.- L'òrgan suprem de l'Associació serà l'Assemblea General, composada per tots els Socis de Ple Dret. Es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop cada dotze mesos convocada per la Junta Directiva.
L' Assemblea General reunida d'aquesta manera fixarà l'ordre del dia de la mateixa, havent de dur una proposta la Junta Directiva.

Article 15.- Són funcions de l'Assemblea General reunida de forma ordinària:

Article 16.- Per decisió de la Junta o per solicitud d'un mínim d'un terç dels Socis de Ple Dret dirigida a aquesta, podrà ésser convocada una Assemblea General amb caràcter extraordinari, que haurà de reunir-se en el termini d'un mes i només podrà resoldre sobre aquells temes per als que hagi estat convocada.

Article 17.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, seran integrades pels Socis de Ple Dret Assistents, sempre que hi assisteixin la meitat més un del total a la primera convocatòria, o en segona convocatòria amb un nombre qualsevol d'assistents.

Article 18.- L'Assemblea General Ordinària es reunirà necessàriament cada dotze mesos i serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies de marge, mitjançant una carta dirigida a tots els Socis de Ple Dret, i en la que s'hi adjuntarà la proposta d'ordre del dia, així com qualsevol altra documentació que pugui ésser necessària a la mateixa.

Article 19.- Les Assemblees Generals de caràcter extraordinari seran convocades de la mateixa manera que les ordinàries, llevat que l'ordre del dia enviat als associats no podrà ésser modificat de cap manera per l'Assemblea General que només podrà tractar el tema per al qual hagi estat convocada.

Article 20.- El President o el Secretari de les Assemblees seran els de la Junta Directiva.

Article 21.- Els acords de l' Assemblea General seran aprovats per majoria simple, llevat d'aquells casos en què aquests Estatuts o els reglaments aprovats per l'Assemblea General estableixin una altra forma. En cas d'empat a les votacions de l' Assemblea General, decidirà el vot de qualitat del President.

Article 22.- Els acords adoptats conforme als preceptes anteriors obligaran a tots els Socis de Plé Dret, fins i tot als no assistents, duent-se un llibre d'actes a on hi signaran el President i el Secretari.

TITOL V - LA JUNTA

Article 23.- L'Associació serà dirigida per una Junta, composada per un mínim de tres membres. Tots els components de la Junta han de ser Membres de Ple Dret de l'Associació. El càrrecs no seran remunerats.

Article 24.- Els membres de la Junta seran triats per l'Assemblea General. Serà composada, com a mínim, per un President, un Secretari i un Tresorer. La Junta és escollida per un període d'un any. L'Assemblea General podrà triar tots els vocals que cregui adients. L'Encarregat de les Echos de RedBBS serà membre natural de la Junta durant el temps que exerceixi aquest càrrec.

Article 25.- La Junta té plens poders per tal d'administrar l'Associació, llevat d'aquells temes que siguin potestat de l'Assemblea General. Totes les resolucions de la Junta hauran d'estar signades pel President i el Secretari.

Article 26.- Les funcions del President seran les de la representació de l'Associació i totes aquelles que li siguin confiades per l'Assemblea General i/o la Junta.

Article 27.- Les funcions del Secretari seran la gestió burocràtica, aixecar actes, i la de matenir els arxius i llibres (llevat del de comptes) de l'Associació.

Article 28.- Les funcions del Tresorer seran les del manteniment dels llibres de comptes, gestió de cobraments i pagaments, el.laboració de pressupostos, balanços i inventari patrimonial de l'Associació.

Article 29.- Les funcions dels vocals de l'Associació seran aquelles que els designi l'Assemblea General en el moment de la seva elecció o la que els atribueixi la Junta.

Article 30.- Les decisions de la Junta Directiva seran preses per majoria simple dels membres presents. Per a la validesa dels seus acords caldrà que hi estiguin presents en el moment de la votació com a mínim la meitat més un dels membres de la Junta present.

Article 31.- La Junta presentarà balanç financer a l'Assemblea General com a mínim un cop a l'any.

DISPOSICIONS FINALS

Article 32.- Aquests Estatuts només podran ésser modificats per l'Assemblea General Extraordinària. Per a això cal que la proposta de modificació tingui el suport de com a mínim un terç dels membres de ple dret de l'Associació i que apareixi a l'ordre del dia. La proposta ha de ser aprovada per la majoria absoluta de l'Assemblea.

Article 33.- En tot allò que no estigui previst a aquests Estatuts, es tindrà en compte el que hi ha previst a la legislació vigent a cada moment en matèria d'associacionisme.

Article 34.- El pressupost general anyal de l'Associació mai podrà ésser superior a cinc milions de pessetes.

Article 35.- La dissolució de l'Associació haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels Socis de Ple Dret de l'Associació i haurà de decidir-se dins d'una Assemblea General Extraordinària convocada amb aquest objectiu.

Article 36.- En cas de dissolució de l'Associació, un cop liquidats tots els deutes, es donarà el que sobri al Centre Cívic Blai, de Barcelona.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Disposició Transitòria Primera.- La Junta sorgida de l'Assemblea Fundacional queda facultada per a modificar els presents Estatuts amb l'única finalitat de facilitar la seva legalització davant la Direcció General d'Entitats Jurídiques i de Dret. Les modificacions introduïdes hauran de ser ratificades per la primera Assemblea General Ordinària.

Disposició Transitòria Segona.- L'article 33 dels Estatuts no entrarà en vigor fins després de la primera Assemblea General Ordinària, tenint facultats aquesta última per a realitzar canvis als presents Estatuts per majoria simple dels presents.


Aquests Estatuts van ser aprobats per l'Assemblea General Extraordinària reunida al Centre Cívic Blai, al carrer Blai número 34, de Barcelona, el dia 1 d'octubre de 1994.

Barcelona, a 1 d'octubre de 1994.

Sr. Xavier Silvestre i Castejon (Secretari)            Jordi Solé i Mundi (President)


Tornar a la pàgina principal de l'A.C.E.RedBBS